Save nhật ký cắt tóc tém Nhật Hàn

Hay còn gọi là tóc bob

https://www.youtube.com/shorts/oLJTq6d4BQQ