Save nhật ký Quỳnh cuối năm 2023

Cắt uốn sóng lơi Hàn Quốc và nhuộm tóc nâu cam

https://www.youtube.com/shorts/PgAbphbtRgw