Save nhật ký nhuộm tóc ngắn của chị yêu

Không nhất thiết tóc dài mới nhuộm tóc được

Cắt nhuộm tại salon tina người thật việc thật, đẳng cấp Salon không nhất thiết phải ra trung tâm SG