Save nhật ký cắt tóc layer mullet 2024

Đây là kiểu tóc mullet layer đang được tái thịnh hành trở lại

https://www.youtube.com/shorts/fEYnt0ubaEA