Trước khi nhuộm màu than chỉ là tỉa tóc cho đẹp, kế tiếp là xử lý tóc đã nhuộm đen, sau cùng tiến hành nhuộm màu than chì

Save Nhật Ký người đẹp Hanh của lòng Tina