Save nhật ký Uốn tóc Hippie của Cô Hạnh 229

Tóc Cô khá yếu, Salon Tina Hair hiểu rõ điều đó, nên làm hết sức cẩn thận, cô tóc cô vẫn uốn, vì Tina bảo vệ tóc cho cô rồi.